گفتگوی آزاد3 ویدیوها

به سابقه دارها رحم نکنید!!

بازدید سرزده آیت الله رییسی از مجتمع قضایی مطهری. به سابقه دارها رحم نکنید!!

معلم باید در سرزمین خودش خدمت کند

مرحوم دکتر کاتوزیان: من معلم هستم و‌باید درسرزمین خودم خدمت کنم.