قوه قضاییه1 ویدیوها

آیا دستگاه قضا برای این تغییرات و‌اصلاحات آمادگی لازم رادارد؟

آیا ساز و کار اجرایی دستورات صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه فراهم شده است؟