باید بدانیم2 ویدیوها

سه خصوصیت یک قاضی برای دادرسی عادلانه

۳ خصوصیت یک قاضی برای یک دادرسی عادلانه از دیدگاه استاد مرحوم دکتر کاتوزیان.

حقوقدان نباید همانند عموم جامعه صحبت کند

حقوقدان باید از الفاظ حقوقی به صورت تخصصی و صحیح استفاده کند و نباید همانند عموم جامعه صحبت کند.به فرض مثال در ادبیات حقوقی اصطلاح زندان نداریم و نباید بگوییم به زندان محکوم شده است. به حبس محکوم گردید.دادخواهی و استفاده از وکیل حق تمامی آحاد جامعه است چه ظالم و چه مظلوم.در هردو جایگاه […]